โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
[server : www2] http://www5.kosumwittayasan.ac.th